• Thijs   BERMAN  

Thijs BERMAN : Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза  
- ECON_AD(2013)516664 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството  
- DEVE_AD(2012)480555 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мозамбик  
- DEVE_AD(2012)480587 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно проекторешението на Съвета относно сключването на споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Централноафриканската република относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT)  
- DEVE_AD(2012)480771 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2010 г.  
- DEVE_AD(2012)476006 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно ЕС и Китай: Липса на баланс в търговията?  
- DEVE_AD(2011)467016 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно бюджетния контрол по отношение на хуманитарната помощ на ЕС, управлявана от ГД „Хуманитарна помощ“ (ECHO)  
- DEVE_AD(2011)472100 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно бюджетния контрол по отношение на финансовата помощ на ЕС за Афганистан  
- DEVE_AD(2011)460763 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно позицията на Парламента относно проектобюджета за 2012 г. във вида, в който е изменен от Съвета – всички раздели  
- DEVE_AD(2011)472016 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ Към укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на гражданската защита и на хуманитарната помощ  
- DEVE_AD(2011)458634 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2012 г.  
- DEVE_AD(2011)462791 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ по предложение за решение на Съвета относно сключването на нов протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Демократична република Сао Томе и Принсипи  
- DEVE_AD(2011)458740 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Федеративните щати Микронезия  
- DEVE_AD(2011)454647 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ предложението за решение на Съвета относно сключването на нов протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови  
- DEVE_AD(2011)454646 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно специалните доклади на Европейската сметна палата в рамките на освобождаването на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2009 година  
- DEVE_AD(2011)456812 -  
-
DEVE 
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на определени насоки относно официално подкрепяните експортни кредити  
- DEVE_AD(2010)448927 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно правата на човека и социалните и екологичните норми в международните търговски споразумения  
- DEVE_AD(2010)448883 -  
-
DEVE