• Thijs   BERMAN  

Thijs BERMAN : Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2012 г.  
- ECON_AD(2013)519461 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел ІІІ, Комисия  
- DEVE_AD(2013)502101 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на осмия, деветия и десетия Европейски фонд за развитие за финансовата 2011 година  
- DEVE_AD(2013)502096 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност  
- DEVE_AD(2012)489521 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия и Десетия европейски фонд за развитие за финансовата 2010 година  
- DEVE_AD(2012)478625 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел ІІІ, Комисия  
- DEVE_AD(2012)478620 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, раздел III – Комисия  
- DEVE_AD(2011)456782 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на осми, девети и десети Европейски фондове за развитие за финансовата 2009 година  
- DEVE_AD(2011)456781 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.  
- DEVE_AD(2011)454368 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за Решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския съюз.  
- DEVE_AD(2010)450631 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно позицията на Парламента относно проектобюджета за 2011 г. във вида, в който е изменен от Съвета – всички раздели  
- DEVE_AD(2010)448855 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност  
- DEVE_AD(2010)445739 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2011 г.  
- DEVE_AD(2010)441036 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно приоритетите за бюджета за 2011 г. – раздел III – Комисия  
- DEVE_AD(2010)439388 -  
-
DEVE