Miloš KOTEREC : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Smer (Словакия)

Заместник-председател 

 • 24-01-2007 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-09-2004 / 23-01-2007 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 31-01-2007 / 08-03-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 09-03-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
 • 17-04-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година  
- REGI_AD(2008)409469 -  
-
REGI 
OPINION State aid action plan: Less and better-targeted State aid: a roadmap for State aid reform 2005-2009 EN  
- REGI_AD(2006)364779 -  
-
REGI 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on protecting underage children from the use of unsuitable computer games EN  
- P6_DCL(2005)0072 - Отпаднала  
Monika BEŇOVÁ , Miloš KOTEREC , Vladimír MAŇKA  
Дата на внасяне : 12-12-2005
Срок : 12-03-2006
Брой подписали : 86 - 12-03-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.