Claire GIBAULT : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 27-03-2008 : Union pour la démocratie française (Франция)
 • 28-03-2008 / 15-07-2008 : Alliance Citoyenne pour la Démocratie en Europe (Франция)
 • 16-07-2008 / 13-07-2009 : Avenir Démocrate (Франция)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Беларус

Заместник 

 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Япония
 • 16-02-2005 / 03-03-2005 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Япония

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно активен диалог с гражданите относно Европа  
- FEMM_AD(2009)415021 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно новата роля и отговорности на Парламента при прилагането на Договора от Лисабон  
- FEMM_AD(2008)404701 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (съгласно член 128 от Договора за ЕО)  
- FEMM_AD(2008)402557 -  
-
FEMM 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за необходимостта от координирани действия на равнище ЕС за борбата срещу незаконния трафик на културни ценности и за връщането на такива ценности на държавите-членки, от които са били незаконно изнесени  
- P6_DCL(2008)0107 - Отпаднала  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Дата на внасяне : 15-12-2008
Срок : 02-04-2009
Брой подписали : 134 - 02-04-2009
Писмена декларация за затрудненията за навлизане на европейска територия на неевропейски артисти и културни оператори  
- P6_DCL(2007)0048 - Отпаднала  
Jean-Luc BENNAHMIAS , Claire GIBAULT , Catherine TRAUTMANN , Helga TRÜPEL , Henri WEBER  
Дата на внасяне : 09-05-2007
Срок : 14-09-2007
Брой подписали : 69 - 14-09-2007
Писмена декларация on international adoption in Romania EN  
- P6_DCL(2006)0023 - Приета  
Claire GIBAULT , Jean-Marie CAVADA , Antoine DUQUESNE , Charles TANNOCK , Enrique BARÓN CRESPO  
Дата на внасяне : 03-04-2006
Срок : 06-07-2006
Дата на приемане : 05-09-2006
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2006)0336
Брой подписали : 408 - 06-07-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.