Jean-Luc BENNAHMIAS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Les Verts-Europe-Ecologie (Франция)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Южна Африка

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по петициите
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Канада
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по петициите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по петиции
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Канада

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION The future of professional football in Europe EN  
- EMPL_AD(2006)378710 -  
-
EMPL 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за затрудненията за навлизане на европейска територия на неевропейски артисти и културни оператори  
- P6_DCL(2007)0048 - Отпаднала  
Jean-Luc BENNAHMIAS , Claire GIBAULT , Catherine TRAUTMANN , Helga TRÜPEL , Henri WEBER  
Дата на внасяне : 09-05-2007
Срок : 14-09-2007
Брой подписали : 69 - 14-09-2007
Писмена декларация относно борбата срещу трафика и експлоатацията на деца в областта на футбола  
- P6_DCL(2007)0037 - Отпаднала  
Ivo BELET , Jean-Luc BENNAHMIAS , Adeline HAZAN , Guy BONO , Patrick GAUBERT  
Дата на внасяне : 28-03-2007
Срок : 28-06-2007
Брой подписали : 176 - 29-06-2007
Писмена декларация on the Europe Statute and the promotion of active European citizenship EN  
- P6_DCL(2006)0024 - Отпаднала  
Robert NAVARRO , Jean-Luc BENNAHMIAS , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Luigi COCILOVO , Sylvia-Yvonne KAUFMANN  
Дата на внасяне : 03-04-2006
Срок : 06-07-2006
Брой подписали : 149 - 06-07-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.