Jean-Luc BENNAHMIAS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Mouvement Démocrate (Франция)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • 19-01-2012 / 04-11-2012 : Комисия по регионално развитие
  • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
  • 05-11-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директивата за услугите 2006/123/ЕО  
- EMPL_AD(2010)445703 -  
-
EMPL 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“)  
- EMPL_AD(2013)500392 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на сезонната заетост  
- EMPL_AD(2011)464974 -  
-
EMPL 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно определянето на Европейски ден за признаване на жертвите на европейската колонизация и колониалното робство  
- P7_DCL(2013)0002 - Отпаднала  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Дата на внасяне : 15-04-2013
Срок : 15-07-2013
Брой подписали : 116 - 15-07-2013
Писмена декларация относно борбата с корупцията в европейския спорт  
- P7_DCL(2011)0007 - Приета  
Georgios PAPASTAMKOS , Jean-Luc BENNAHMIAS , Gay MITCHELL , Gianluca SUSTA , Tadeusz ZWIEFKA  
Дата на внасяне : 14-02-2011
Срок : 09-06-2011
Дата на приемане : 09-06-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0273
Брой подписали : 399 - 09-06-2011
Писмена декларация относно прилагането на принципа за субсидиарност и многообразие при определянето на конкретните задачи, които държавите-членки възлагат на социалните жилища  
- P7_DCL(2010)0085 - Отпаднала  
Françoise CASTEX , Jean-Luc BENNAHMIAS , Frank ENGEL , Miguel PORTAS , Heide RÜHLE  
Дата на внасяне : 10-11-2010
Срок : 17-02-2011
Брой подписали : 164 - 17-02-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси