Rebecca HARMS : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 13-12-2016 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Съпредседател
 • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Германия)

Председател 

 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

членове 

 • 01-07-2014 / 13-12-2016 : Председателски съвет
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Съвет на председателите на делегации
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-07-2014 / 10-09-2017 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом  
- AFET_AD(2018)627713 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна  
- AFET_AD(2018)620988 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия  
- AFET_AD(2018)613630 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно възпоменанието на жертвите на Холокоста и подкрепата за създаване на мемориален център за Холокоста в Бабин Яр  
- P8_DCL(2016)0136 - Отпаднала  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 135 - 13-03-2017

Декларации 

Декларация за финансови интереси