Angelika BEER : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Bündnis 90/Die Grünen (Германия)

Председател 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Иран
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Иран

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Делегация за връзки с Иран
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Съвет на председателите на делегации
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Афганистан

Заместник 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно финансирането на действия, различни от Официалната помощ за развитие, в страни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 1905/2006  
- AFET_AD(2009)412332 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на реда и условията за трансфери на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността  
- AFET_AD(2008)406006 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно изпълнението на програмата на десетия Европейски фонд за развитие  
- AFET_AD(2007)390723 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно ядреното разоръжаване  
- P6_DCL(2008)0098 - Отпаднала  
Angelika BEER , Ģirts Valdis KRISTOVSKIS , Frieda BREPOELS , Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Ana GOMES  
Дата на внасяне : 17-11-2008
Срок : 12-03-2009
Брой подписали : 89 - 12-03-2009
Писмена декларация за забрана на касетъчните боеприпаси  
- P6_DCL(2007)0024 - Отпаднала  
Elizabeth LYNNE , Angelika BEER , Véronique DE KEYSER , Mihael BREJC  
Дата на внасяне : 01-03-2007
Срок : 01-06-2007
Брой подписали : 165 - 01-06-2007
Писмена декларация on the withdrawal of US nuclear weapons from European territory before the end of 2006 EN  
- P6_DCL(2006)0047 - Отпаднала  
Caroline LUCAS , Angelika BEER  
Дата на внасяне : 12-06-2006
Срок : 12-10-2006
Брой подписали : 75 - 12-10-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.