Silvana KOCH-MEHRIN : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
 • 20-07-2009 / 31-05-2011 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото
 • 01-06-2011 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Германия)

Заместник-председател 

 • 14-07-2009 / 10-05-2011 : Европейски парламент

членове 

 • 14-07-2009 / 10-05-2011 : Бюро на Европейския парламент
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
 • 22-06-2011 / 03-07-2011 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство

Заместник 

 • 16-07-2009 / 21-06-2011 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 16-09-2009 / 30-06-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
 • 31-08-2011 / 18-01-2012 : Комисия по международна търговия
 • 19-01-2012 / 07-02-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по международна търговия
 • 27-01-2012 / 28-03-2012 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 08-02-2012 / 16-09-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 12-03-2014 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки  
- A7-0340/2013 -  
-
JURI 
FEMM 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Правилника за длъжностните лица и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз  
- FEMM_AD(2012)483788 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно позицията на Парламента относно проектобюджета за 2012 г. във вида, в който е изменен от Съвета – всички раздели  
- PETI_AD(2011)466960 -  
-
PETI 
СТАНОВИЩЕ относно доклад за политиката на конкуренция за 2009 година  
- ITRE_AD(2010)450909 -  
-
ITRE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2012 г. относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област  
- FEMM_AD(2013)516980 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен)  
- INTA_AD(2012)492800 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки  
- EMPL_AD(2012)485939 -  
-
EMPL 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси