Alexander Nuno PICKART ALVARO : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Германия)

Заместник-председател 

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Европейски парламент

Заместник-председател 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети

членове 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Иран
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 22-11-2010 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Бюро на Европейския парламент

Заместник 

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-09-2009 / 07-02-2012 : Делегация за връзки с Индия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз  
- BUDG_AD(2013)514622 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA)  
- LIBE_AD(2011)469719 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008 относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)  
- BUDG_AD(2010)439250 -  
-
BUDG 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012  
- LIBE_AD(2014)523069 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции  
- BUDG_AD(2013)522865 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за създаване на програма ,Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г.  
- BUDG_AD(2012)496587 -  
-
BUDG 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно определянето на Европейски ден на борбата срещу тормоза и насилието в училищата  
- P7_DCL(2012)0028 - Гласувани с мнозинство  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Дата на внасяне : 10-09-2012
Срок : 17-01-2013
Дата на приемане : 17-01-2013
Списък на подписалите лица : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Брой подписали : 385 - 17-01-2013
Писмена декларация в подкрепа на запазването на спомена за Вацлав Хавел, бивш президент на Чехословакия и Чешката република и защитник на правата на човека, и като признание за неговата дейност  
- P7_DCL(2012)0018 - Отпаднала  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ  
Дата на внасяне : 17-04-2012
Срок : 17-07-2012
Брой подписали : 141 - 05-07-2012
Писмена декларация относно тероризъм и екстремизъм в Пакистан  
- P7_DCL(2011)0016 - Отпаднала  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Дата на внасяне : 04-04-2011
Срок : 07-07-2011
Брой подписали : 68 - 07-07-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси