Karin RESETARITS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 07-06-2005 : Независими членове
 • 08-06-2005 / 01-02-2006 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
 • 02-02-2006 / 13-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 18-04-2006 : Liste Dr. Hans-Peter Martin - Für echte Kontrolle in Brüssel (Австрия)
 • 19-04-2006 / 13-07-2009 : Die Liberalen (Австрия)

Заместник-председател 

 • 26-04-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Япония

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование
 • 12-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-03-2007 / 25-04-2007 : Делегация за връзки с Япония

Заместник 

 • 21-07-2004 / 07-06-2005 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 21-07-2004 / 07-06-2005 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15-09-2004 / 07-06-2005 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 23-06-2005 / 14-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 23-06-2005 / 14-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 31-01-2007 / 11-02-2007 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 10-05-2007 / 06-05-2008 : Временна комисия по измененията на климата

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно демографското бъдеще на Европа  
- FEMM_AD(2007)394241 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ по равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2007 г.  
- CULT_AD(2007)388699 -  
-
CULT 
OPINION Draft opinion on Media and Development EN  
- CULT_AD(2006)374481 -  
-
CULT 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно палежа на словенски детски ясли в Триест като нападение срещу словенското малцинство в Италия  
- P6_DCL(2007)0023 - Отпаднала  
Mojca DRČAR MURKO , Jelko KACIN , Sepp KUSSTATSCHER , Karin RESETARITS , Csaba Sándor TABAJDI  
Дата на внасяне : 01-03-2007
Срок : 01-06-2007
Брой подписали : 39 - 01-06-2007
Писмена декларация за "конфликтните диаманти" и Кимбърлийския процес  
- P6_DCL(2007)0021 - Отпаднала  
Alyn SMITH , Karin RESETARITS , Luisa MORGANTINI , Marie-Arlette CARLOTTI , Anna ZÁBORSKÁ  
Дата на внасяне : 26-02-2007
Срок : 29-05-2007
Брой подписали : 60 - 29-05-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.