Ivo BELET : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christen-Democratisch & Vlaams (Белгия)

Заместник-председател 

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Индия
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Cпециална комисия относно тероризма

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции  
- ENVI_AD(2019)628575 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU  
- ENVI_AD(2018)627571 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно междинния доклад относно МФР за годините 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение  
- ENVI_AD(2018)625523 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност  
- ENVI_AD(2017)604565 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно „Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата“  
- TRAN_AD(2015)554961 -  
-
TRAN 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) NL  
 

Hoewel ze maar 5 % van de voertuigen op de weg uitmaken, zijn trucks verantwoordelijk voor een kwart van de CO2-uitstoot van het wegvervoer. Het werd dan ook hoog tijd dat we in de EU uitstootnormen voor trucks vastleggen.
We hebben in deze zittingsperiode in een recordtempo gewerkt en ik denk dat onze commissaris trots mag zijn op zijn nalatenschap: eerst is de monitoring en rapportage in wetgeving gegoten en nu zijn dus ook de normen voor 2030 vastgelegd. Zo zal de uitstoot van nieuwe trucks tegen 2030 met 30 % verminderd worden. Deze wetgeving is dan ook cruciaal opdat lidstaten de afgesproken CO2-reductiedoelstellingen kunnen halen. Voor lidstaten met veel doorgaand vrachtverkeer, zoals België, geldt dat des te meer.
Daar komt nog eens bij dat tegen 2025 2 % van de verkochte trucks voertuigen met lage of geen uitstoot moeten zijn. Daarmee is het signaal voor de truckbouwers duidelijk. De Europese truckconstructeurs moeten nu het voortouw nemen met de productie van vrachtwagens met een ultralage uitstoot.

Програма InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) NL  
 

Ik ben bijzonder verheugd dat we vandaag het groene licht kunnen geven over de invulling van het InvestEU-programma, de opvolger van het Junckerplan. We hebben echt in sneltreinvaart een akkoord kunnen realiseren over dit dossier.
Met deze investeringsgarantie kunnen voor de volgende zeven jaar in totaal 700 miljard euro aan investeringen worden losgemaakt in de EU. 30 % van de middelen moet dienen om de EU-klimaatdoelstellingen te realiseren. Aangezien de EU-begroting een deel van het risico draagt, kunnen private investeerders vlotter over de brug worden gehaald om mee te stappen in innovatieve projecten. Ik denk dan met name aan investeringen om de CO2-uitstoot in de energie-intensieve industrie verder te reduceren.
Hopelijk zijn de lidstaten nu ook bereid om met voldoende middelen over de brug te komen. Laten we hopen dat de brexitperikelen een stevig akkoord over de komende Europese meerjarenbegroting niet in de weg staan. Want daar moeten de Finnen na de zomer mee aan de slag: een ambitieuze begroting die de EU toestaat haar rol te spelen.

Европейски орган по труда (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) NL  
 

Om sociale dumping en sociale fraude doortastend aan te pakken, moeten we effectief kunnen controleren of de Europese sociale normen wel gevolgd worden, en of gedetacheerde werknemers sociaal verzekerd zijn in hun thuisland.
Daarom komt er al vóór eind 2019 een Europese Arbeidsautoriteit, die o.a. moet toezien op grensoverschrijdende arbeids- en sociale inspecties, bindende informatie-uitwisseling tussen de socialezekerheidsdiensten van de lidstaten, en het afdwingen van boetes bij fraude met socialezekerheidsbijdragen en inbreuken op de arbeidswetgeving voor mobiele werknemers.
De Europese arbeidsregels werden de afgelopen jaren al gevoelig aangescherpt, onder meer door de uitrol van gelijk loon voor gelijk werk voor gedetacheerde werknemers, maar ze staan of vallen bij een effectieve controle. Daar moet de Europese Arbeidsautoriteit voor zorgen.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно дискриминацията в спорта  
- P8_DCL(2016)0098 - Отпаднала  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 76 - 13-12-2016
Писмена декларация относно създаване на доброволна програма за високи постижения на цифровите училища в рамките на ЕС  
- P8_DCL(2016)0078 - Отпаднала  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Marlene MIZZI , Miriam DALLI , Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Roberta METSOLA , Ivo BELET , Tom VANDENKENDELAERE , Esther de LANGE  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 48 - 13-12-2016
Писмена декларация относно забраната за „притежаване“ на европейски спортисти от трети лица  
- P8_DCL(2015)0066 - Отпаднала  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Дата на внасяне : 11-11-2015
Срок : 11-02-2016
Брой подписали : 95 - 12-02-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси