Alexander STUBB : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 03-04-2008 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 03-04-2008 : Kansallinen Kokoomus (Финландия)

Заместник-председател 

 • 31-01-2007 / 03-04-2008 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 31-01-2007 / 03-04-2008 : Комисия по бюджетен контрол

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 13-01-2005 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 31-01-2007 / 03-04-2008 : Комисия по конституционни въпроси
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 15-03-2007 / 03-04-2008 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Draft opinion Budget 2006 - section III - Commission EN  
- AFCO_AD(2005)360211 -  
-
AFCO 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on nutrition and health claims made on foods EN  
- IMCO_AD(2005)353538 -  
-
IMCO 
OPINION DRAFT OPINION of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection for the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy on the proposal for a European Parliament and Council regulation on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods. EN  
- IMCO_AD(2005)353489 -  
-
IMCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за борба с хомофобския тормоз  
- P6_DCL(2007)0011 - Отпаднала  
Michael CASHMAN , Sophia in 't VELD , Raül ROMEVA i RUEDA , Alexander STUBB , John BOWIS  
Дата на внасяне : 31-01-2007
Срок : 30-04-2007
Брой подписали : 239 - 30-04-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.