Justas Vincas PALECKIS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Lietuvos socialdemokratų partija (Литва)

Заместник-председател 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Беларус
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана

членове 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Делегация за връзки с Беларус
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони  
- ENVI_AD(2012)491315 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно ангажиране със сътрудничество в областта на енергийната политика с партньори извън нашите граници: стратегически подход за сигурни, устойчиви и конкурентни енергийни доставки  
- AFET_AD(2012)483751 -  
-
AFET 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно здравеопазването на животните  
- ENVI_AD(2014)521493 -  
-
ENVI 
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване  
- AFET_AD(2013)519586 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запаса от сьомга в Балтийския регион и за риболовните дейности по експлоатацията на този запас  
- ENVI_AD(2012)480861 -  
-
ENVI 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно неоползотворяването на храните  
- P7_DCL(2011)0028 - Отпаднала  
Paolo DE CASTRO , Salvatore CARONNA , Michel DANTIN , Martin HÄUSLING , Justas Vincas PALECKIS  
Дата на внасяне : 06-06-2011
Срок : 06-10-2011
Брой подписали : 139 - 06-10-2011
Писмена декларация относно безопасността на атомните електроцентрали в съседство с Европейския съюз  
- P7_DCL(2011)0024 - Отпаднала  
Leonidas DONSKIS , Zigmantas BALČYTIS , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Justas Vincas PALECKIS  
Дата на внасяне : 09-05-2011
Срок : 15-09-2011
Брой подписали : 64 - 16-09-2011
Писмена декларация относно изграждането на транспортни връзки в изолираните региони  
- P7_DCL(2010)0092 - Отпаднала  
Zigmantas BALČYTIS , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ivars GODMANIS , Bogusław LIBERADZKI , Justas Vincas PALECKIS  
Дата на внасяне : 22-11-2010
Срок : 10-03-2011
Брой подписали : 46 - 10-03-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси