Barbara KUDRYCKA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Полша)

Заместник-председател 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

членове 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Япония
  • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Заместник 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите  
- LIBE_AD(2018)615289 -  
-
LIBE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси