• Inés   AYALA SENDER  

Inés AYALA SENDER : Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“  
- CONT_AD(2018)627866 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите  
- CONT_AD(2018)627878 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно състоянието на дебатите относно бъдещето на Европа  
- CONT_AD(2018)625208 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014  
- AFET_AD(2018)627015 -  
-
AFET 
ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза  
- FEMM_AD(2018)619422 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета  
- TRAN_AD(2017)597693 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно условията на труд и несигурната заетост  
- FEMM_AD(2017)595615 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно средствата от ЕС за равенството между половете  
- CONT_AD(2017)593962 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно декларациите за интереси на членовете на Комисията — насоки  
- CONT_AD(2016)584123 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно подобряването на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон  
- CONT_AD(2016)571649 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност  
- FEMM_AD(2015)567806 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно положението на основните права в Европейския съюз (2013―2014 г.)  
- FEMM_AD(2015)551863 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2013 г.  
- CONT_AD(2014)539825 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели  
- TRAN_AD(2014)536133 -  
-
TRAN