• Inés   AYALA SENDER  

Inés AYALA SENDER : Становища в качеството на докладчик - 8-ми парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно междинния доклад относно МФР за периода 2021 – 2027 г. – Позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение  
- CONT_AD(2018)627869 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси  
- TRAN_AD(2017)593810 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции  
- TRAN_AD(2017)594092 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2014 година  
- TRAN_AD(2016)572936 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2014 година  
- TRAN_AD(2016)569845 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2014 година  
- TRAN_AD(2016)572892 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2014 година  
- TRAN_AD(2016)572906 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ – 2013 г.  
- CONT_AD(2015)564916 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския съюз и на Съвета относно Европейския фонд за стратегически инвестиции и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013  
- TRAN_AD(2015)551752 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно проект за коригиращ бюджет № 1 към общия бюджет за 2015 г.  
- TRAN_AD(2015)549472 -  
-
TRAN