Elisa FERREIRA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 19-06-2016 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 19-06-2016 : Partido Socialista (Португалия)

членове 

  • 01-07-2014 / 19-06-2016 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 14-07-2014 / 19-06-2016 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
  • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
  • 02-12-2015 / 19-06-2016 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)

Заместник 

  • 08-07-2014 / 19-06-2016 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 14-07-2014 / 19-06-2016 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
  • 14-07-2014 / 19-06-2016 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни