Borut PAHOR : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 14-10-2008 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 02-05-2005 : Združena lista socialnih demokratov (Словения)
 • 03-05-2005 / 14-10-2008 : Socialni demokrati (Словения)

Заместник-председател 

 • 20-09-2004 / 14-10-2008 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 13-09-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 31-01-2007 / 14-10-2008 : Комисия по бюджетен контрол
 • 31-01-2007 / 14-10-2008 : Комисия по конституционни въпроси

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 14-10-2008 : Комисия по външни работи

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Proposal for a Council regulation amending regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities EN  
- CONT_AD(2006)380981 -  
-
CONT 
OPINION Proposal for a Council regulation amending regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities EN  
- CONT_AD(2006)367814 -  
-
CONT 
OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Institute for Gender Equality (Text with EEA relevance) EN  
- AFCO_AD(2006)364987 -  
-
AFCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on free movement of the labour force EN  
- P6_DCL(2006)0005 - Отпаднала  
Libor ROUČEK , Csaba Sándor TABAJDI , Marek SIWIEC , Borut PAHOR , Monika BEŇOVÁ  
Дата на внасяне : 01-02-2006
Срок : 01-05-2006
Брой подписали : 146 - 01-05-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.