Ivo STREJČEK : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Чехия)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник 

  • 21-07-2009 / 08-09-2009 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 09-09-2009 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза  
- ECON_AD(2013)516664 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии  
- IMCO_AD(2012)488033 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела  
- ECON_AD(2012)475906 -  
-
ECON 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси