Vladimír REMEK : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Komunistická strana Čech a Moravy (Чехия)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
  • 16-09-2009 / 15-12-2013 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 19-01-2012 / 15-12-2013 : Комисия по бюджети

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 19-01-2012 / 15-12-2013 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване  
- BUDG_AD(2013)519703 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010  
- BUDG_AD(2013)519692 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка, с цел да се посрещнат допълнителните нужди от финансиране на проекта ITER  
- ITRE_AD(2011)472058 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно недопустимостта на какъвто и да е опит за подлагане на съмнение на границите между държавите в Европа  
- P7_DCL(2010)0076 - Отпаднала  
Jiří MAŠTÁLKA , Vladimír REMEK  
Дата на внасяне : 06-10-2010
Срок : 20-01-2011
Брой подписали : 29 - 20-01-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси