Urszula KRUPA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 24-06-2016 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

  • 04-07-2016 / 01-07-2019 : Independent (Полша)

членове 

  • 05-07-2016 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Заместник 

  • 04-07-2016 / 18-01-2017 : Комисия по петиции
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по петиции
  • 05-04-2017 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти  
- ENVI_AD(2018)627040 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни  
- ENVI_AD(2018)623685 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) № 528/2012, (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС, 2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета  
- ENVI_AD(2018)620896 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Предлагане в ЕС на услуги, свързани с полагането на грижи, с оглед на подобряването на равенството между половете (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) PL  
 

 
Opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz nad dziećmi jest ważnym elementem życia kobiet jak i mężczyzn w UE oraz stanowi poważne wyzwanie, szczególnie w okresie kryzysu, w godzeniu życia prywatnego z zawodowym. Zgadzam, się z tezą, iż istnieje potrzeba zapewnienia dziennych ośrodków opieki nad osobami zależnymi, tak, aby opiekunowie mogli podejmować niezbędną dla utrzymania rodziny pracę, ale przede wszystkim należałoby wspierać, również/przede wszystkim finansowo, rodziny, które sprawują taką opiekę czy to nad osobami chorymi, starszymi czy niepełnosprawnymi, gdyż to właśnie w gronie rodziny osoby te czują się swobodnie, akceptowane i bezpieczne.
Nie mogę się zgodzić z tezą iż że w okresie rosnącego zapotrzebowania na opiekę istnieje nieproporcjonalny podział obowiązków opiekuńczych między płciami, który spoczywa głównie na kobietach z powodu stereotypowych ról związanych z płcią oraz nie popieram propozycji zwiększenia urlopów ojcowskich, których rzekomym celem jest zwiększenie równouprawnienia na rynku pracy oraz podziale obowiązków domowych. To nie stereotyp, ale cechy osobowościowe i charakterologiczne kobiet sprawiają, iż są one za natury lepszymi opiekunkami niż mężczyźni i sprawniej odczytują potrzeby osób od nich zależnych. Urlopy macierzyńskie natomiast pod żadnym warunkiem nie powinny być skrócone na rzecz urlopów ojcowskich, gdyż w pierwszych latach życia dziecka potrzebuje ono do właściwego rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego przede wszystkim obecności matki.

Въвеждане на мерки за контрол на акрилоилфентанил (A8-0284/2017 - Brice Hortefeux) PL  
 

Oczywiście istnieje konieczność i głosowałam za wprowadzeniem kontroli nowej substancji psychoaktywnej, jaką jest akrylofentanyl (fenyloakrylamid) – syntetyczny, toksyczny i silnie uzależniający opioid, który stał się przyczyną śmierci w co najmniej 40 przypadkach i spowodował wiele ostrych zatruć, a który pojawił się na europejskim rynku niedawno, w kwietniu ubiegłego roku, jako nowy dopalacz w formie proszku lub sprayu do nosa. Jednak problem z wprowadzaniem nowych, silnie toksycznych dopalaczy będzie istniał nadal, gdyż z chwilą wprowadzenia na listę substancji zakazanych kolejnego dopalacza pojawiają się następne. Dlatego kontroli powinny być poddawane również wszystkie inne substancje psychoaktywne o strukturze chemicznej podobnej do substancji kontrolowanej „akrylofentanyl” lub których budowa cząsteczkowa oparta jest na takiej samej strukturze i których opracowanie i wytwarzanie ma na celu ominięcie poddania kontroli substancji psychoaktywnej, co zmniejszyłoby możliwości wynalazcze chemików narażających ludzkie zdrowie i życie.

Декларации 

Декларация за финансови интереси