Marta VINCENZI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 29-06-2007 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 21-07-2004 / 29-06-2007 : Democratici di Sinistra (Италия)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Машрека
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31-01-2007 / 29-06-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 14-03-2007 / 29-06-2007 : Делегация за връзки с държавите от Машрека

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен
 • 15-11-2005 / 29-06-2007 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 31-01-2007 / 12-06-2007 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 31-01-2007 / 29-06-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-03-2007 / 29-06-2007 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION on a strategy for biomass and biofuels EN  
- TRAN_AD(2006)374020 -  
-
TRAN 
OPINION on improving the mental health of the population – towards a strategy on mental health for the European Union EN  
- FEMM_AD(2006)374496 -  
-
FEMM 
OPINION Green paper on Energy Efficiency or Doing More With Less EN  
- TRAN_AD(2006)367811 -  
-
TRAN 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.