Mirosław PIOTROWSKI : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 08-10-2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Полша)
 • 09-10-2014 / 01-07-2019 : Niezależny (Полша)

членове 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по регионално развитие
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по регионално развитие

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 14-07-2014 / 18-05-2016 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 17-06-2016 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) PL  
 

W przegłosowanym sprawozdaniu dotyczącym ustanowienia Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju wskazano, że główne decyzje w sprawie wykorzystania środków z tegoż instrumentu podejmowane będą na szczeblu Rady, jakkolwiek nie wiadomo, czy jednomyślnie czy też większością kwalifikowaną. Ponadto rola państw członkowskich w kierowaniu codziennymi działaniami zostanie ograniczona, gdyż prowadzić je będzie Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Dlatego w głosowaniu nad tym sprawozdaniem postanowiłem wstrzymać się od głosu.

Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) PL  
 

W przegłosowanym sprawozdaniu podkreśla się potrzebę zwalczania wszelkich form korupcji i wzywa się państwa członkowskie do ściślejszej współpracy w obszarze wymiany informacji. Sprawozdanie zawiera wiele innych zapisów, które należy poprzeć. Jednocześnie jednak odwołuje się do ustanowienia Prokuratury Europejskiej, co jest kontrowersyjne z punktu widzenia mojego kraju. Dlatego też zagłosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) PL  
 

Od dawna apeluję do decydentów UE, by włączyli się w działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. Zaniechania w tym zakresie skutkują tak tragicznymi wydarzeniami jak wczorajszy zamach w Strasburgu. Miał on miejsce w przeddzień głosowania nad sprawozdaniem Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu.
Jednakże część zapisów w nim zawartych budzi poważne zastrzeżenia co do prawdziwych intencji jego autorów. Na przykład w ustępie 36 Parlament domaga się „przejrzystej kontroli i akredytowania jedynie tych programów edukacji teologicznej, które są w pełni zgodne z wartościami demokracji, praworządności, praw człowieka, neutralnością i demokratycznym laicyzmem państw europejskich”. Nie bardzo wiadomo, jak można pogodzić teologię z laicyzmem.
W ustępie 38 z kolei Parlament wzywa państwa członkowskie do zamykania tych miejsc kultu religijnego, które „nie przestrzegają zasad demokracji i praworządności oraz praw człowieka”. Mogłoby to doprowadzić do poważnych nadużyć w zakresie wolności religijnych. Dlatego głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси