Maria BADIA i CUTCHET : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 18-01-2012 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Partit dels Socialistes de Catalunya (Испания)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по култура и образование
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-01-2012 / 01-02-2012 : Комисия по култура и образование
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Комисия по международна търговия

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа  
- INTA_AD(2013)514643 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна  
- INTA_AD(2012)458771 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Здраве за растеж“ — трета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г.  
- ITRE_AD(2012)480750 -  
-
ITRE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар  
- INTA_AD(2013)508022 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно настоящите предизвикателства и възможности за енергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар  
- INTA_AD(2013)502196 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно напредъка в развитието чрез търговията  
- INTA_AD(2013)498043 -  
-
INTA 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно въздействието на обществените библиотеки върху общностите в Европа  
- P7_DCL(2013)0016 - Отпаднала  
Hannu TAKKULA , Maria BADIA i CUTCHET , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Andrew DUFF , Cătălin Sorin IVAN , Morten LØKKEGAARD , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Marietje SCHAAKE , Helga TRÜPEL , Marie-Christine VERGIAT , Sabine VERHEYEN  
Дата на внасяне : 07-10-2013
Срок : 07-01-2014
Брой подписали : 214 - 08-01-2014
Писмена декларация относно определянето на Европейски ден на борбата срещу тормоза и насилието в училищата  
- P7_DCL(2012)0028 - Гласувани с мнозинство  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Дата на внасяне : 10-09-2012
Срок : 17-01-2013
Дата на приемане : 17-01-2013
Списък на подписалите лица : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Брой подписали : 385 - 17-01-2013
Писмена декларация относно образованието за развитие и активното глобално гражданство  
- P7_DCL(2012)0007 - Приета  
Filip KACZMAREK , Maria BADIA i CUTCHET , Michael GAHLER , Catherine GRÈZE , Fiona HALL  
Дата на внасяне : 12-03-2012
Срок : 05-07-2012
Дата на приемане : 05-07-2012
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2012)0302
Брой подписали : 398 - 05-07-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси