Mercedes BRESSO : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Италия)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по регионално развитие
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по конституционни въпроси
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по регионално развитие
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по конституционни въпроси

Заместник 

 • 08-07-2014 / 05-10-2015 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
 • 06-10-2015 / 18-01-2017 : Комисия по бюджети
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджети

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)  
- REGI_AD(2018)625392 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция по лекарствата  
- AFCO_AD(2018)616913 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно реформата на системата за собствени ресурси на Европейския съюз  
- AFCO_AD(2017)609360 -  
-
AFCO 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно междинния доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение  
- AFCO_AD(2018)625593 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на седалището на Европейския банков орган  
- AFCO_AD(2018)616916 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР за периода след 2020 г.  
- AFCO_AD(2017)606254 -  
-
AFCO 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно подкрепа за инициативата „Одисей“ за съживяване на Европейската доброволческа служба  
- P8_DCL(2016)0105 - Отпаднала  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Светослав Христов МАЛИНОВ , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Дата на внасяне : 03-10-2016
Срок : 03-01-2017
Брой подписали : 91 - 04-01-2017
Писмена декларация относно хроничните неракови болки при лица над 65 годишна възраст  
- P8_DCL(2016)0065 - Отпаднала  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 136 - 13-12-2016
Писмена декларация относно инфекциозните болести в ранна детска възраст  
- P8_DCL(2015)0033 - Отпаднала  
Elena GENTILE , Giovanni LA VIA , Eleonora FORENZA , Patrizia TOIA , Renata BRIANO , Mercedes BRESSO , Silvia COSTA , Siôn SIMON , Anneliese DODDS , Françoise GROSSETÊTE  
Дата на внасяне : 07-09-2015
Срок : 07-12-2015
Брой подписали : 124 - 08-12-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси