Zuzana ROITHOVÁ : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Чехия)

Заместник-председател 

 • 17-09-2009 / 03-07-2013 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 04-07-2013 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (преработка)  
- A7-0376/2012 -  
-
IMCO 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2012 година  
- LIBE_AD(2014)524739 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции  
- LIBE_AD(2014)524746 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2012 година  
- LIBE_AD(2014)524742 -  
-
LIBE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно съвместимостта на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Конфедерация Швейцария, Кралство Мароко, Мексиканските съединени щати, Нова Зеландия, Република Корея, Република Сингапур, Съединените американски щати и Япония с правата съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз  
- LIBE_AD(2012)480574 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои позволени начини на ползване на осиротели произведения  
- IMCO_AD(2011)473720 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно реда и условията за достъпа до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата „Галилео“  
- AFET_AD(2011)456623 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно защита на потребителите на финансови услуги от лихварски практики  
- P7_DCL(2013)0017 - Отпаднала  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Дата на внасяне : 07-10-2013
Срок : 07-01-2014
Брой подписали : 78 - 08-01-2014
Писмена декларация в подкрепа на запазването на спомена за Вацлав Хавел, бивш президент на Чехословакия и Чешката република и защитник на правата на човека, и като признание за неговата дейност  
- P7_DCL(2012)0018 - Отпаднала  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ  
Дата на внасяне : 17-04-2012
Срок : 17-07-2012
Брой подписали : 141 - 05-07-2012
Писмена декларация относно прилагането на принципа на реципрочност по отношение на освобождаване от изискването за виза във връзка с Канада и САЩ  
- P7_DCL(2011)0008 - Отпаднала  
Ioan ENCIU , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Антония ПЪРВАНОВА , Zuzana ROITHOVÁ , Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES  
Дата на внасяне : 07-03-2011
Срок : 09-06-2011
Брой подписали : 144 - 09-06-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси