Konrad SZYMAŃSKI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Полша)

Заместник-председател 

 • 08-07-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 17-06-2010 / 07-07-2010 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

 • 07-09-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи
 • 09-05-2012 / 30-06-2014 : Комисия по международна търговия

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски инструмент за съседство  
- ITRE_AD(2012)483709 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на водите преди необходимия цялостен подход към предизвикателствата, свързани с водата в Европа  
- ITRE_AD(2012)483707 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно модернизирането на обществените поръчки  
- ITRE_AD(2011)462881 -  
-
ITRE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно мeстни и регионални последици от разработването на интелигентни мрежи  
- ITRE_AD(2013)516956 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия  
- ITRE_AD(2013)508180 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно изпълнението и въздействието на мерките за енергийна ефективност в рамките на политиката за сближаване  
- ITRE_AD(2013)508006 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно свободата на религия  
- P7_DCL(2010)0090 - Отпаднала  
Mario MAURO , Hannes SWOBODA , Konrad SZYMAŃSKI , Hannu TAKKULA  
Дата на внасяне : 22-11-2010
Срок : 10-03-2011
Брой подписали : 199 - 10-03-2011
Писмена декларация относно кандидатурата на гр. Познан, Полша за домакин на ІІ Летни олимпийски игри за младежи през 2014 г.  
- P7_DCL(2009)0061 - Отпаднала  
Filip KACZMAREK , Andrzej GRZYB , Marek SIWIEC , Sidonia MAZUR , Konrad SZYMAŃSKI  
Дата на внасяне : 11-11-2009
Срок : 25-02-2010
Брой подписали : 51 - 26-02-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси