Pier Antonio PANZERI : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 30-08-2017 : Partito Democratico (Италия)
 • 31-08-2017 / 01-07-2019 : Articolo UNO – Movimento Democratico e Progressista (Италия)

Председател 

 • 13-10-2014 / 08-02-2017 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 22-10-2014 / 08-02-2017 : Съвет на председателите на делегации
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по правата на човека

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по правата на човека
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 13-10-2014 / 21-10-2014 : Съвет на председателите на делегации
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Подкомисия по правата на човека
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Съвет на председателите на комисии
 • 09-02-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб

Заместник 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджети
 • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджети

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общата схема от преференции (ОСП)  
- AFET_AD(2019)623949 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.  
- AFET_AD(2018)610546 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата  
- AFET_AD(2017)609665 -  
-
AFET 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна  
- AFET_AD(2016)592207 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово)  
- AFET_AD(2016)584014 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Кратки запитвания 
Кратките запитвания с искане за писмен отговор, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 130а, приложение III

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно хазартната зависимост  
- P8_DCL(2014)0013 - Отпаднала  
Nicola CAPUTO , Patrizia TOIA , Flavio ZANONATO , Fulvio MARTUSCIELLO , Alessandra MORETTI , Luigi MORGANO , Silvia COSTA , Renata BRIANO , Dario TAMBURRANO , Marco AFFRONTE , Pier Antonio PANZERI , Alessia Maria MOSCA , Isabella DE MONTE , Christel SCHALDEMOSE  
Дата на внасяне : 15-12-2014
Срок : 15-03-2015
Брой подписали : 105 - 11-03-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси