Gabriele ALBERTINI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото
 • 03-02-2012 / 14-03-2013 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 14-03-2013 : Il Popolo della Libertà (Италия)

Председател 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Съвет на председателите на комисии
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Делегация за връзки с Индия
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Делегация за връзки с Израел
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Комисия по транспорт и туризъм

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на бюджетната подкрепа на ЕС за трети страни  
- AFET_AD(2011)462584 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно укрепването на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз — план за действие на ЕС в областта на химическите, биологичните, радиологичните и ядрените оръжия  
- AFET_AD(2010)445808 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правилата и общите принципи относно механизмите за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията  
- AFET_AD(2010)441196 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно подкрепа за Европейски ден в памет на праведниците  
- P7_DCL(2012)0003 - Приета  
Gabriele ALBERTINI , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Niccolò RINALDI , David Maria SASSOLI  
Дата на внасяне : 16-01-2012
Срок : 10-05-2012
Дата на приемане : 10-05-2012
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2012)0205
Брой подписали : 388 - 10-05-2012
Писмена декларация относно тероризъм и екстремизъм в Пакистан  
- P7_DCL(2011)0016 - Отпаднала  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Дата на внасяне : 04-04-2011
Срок : 07-07-2011
Брой подписали : 68 - 07-07-2011
Писмена декларация относно мълчаливото избиване на носорози в южна Африка  
- P7_DCL(2010)0074 - Отпаднала  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Дата на внасяне : 06-10-2010
Срок : 20-01-2011
Брой подписали : 92 - 20-01-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси