Vittorio PRODI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Италия)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-09-2009 / 15-11-2011 : Делегация за връзки с държавите от Меркосур
 • 16-11-2011 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 22-10-2013 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за наблюдение на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.)  
- ENVI_AD(2010)430605 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Коперник“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 911/2010  
- ENVI_AD(2013)519791 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа  
- ITRE_AD(2013)506024 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020г.)  
- ENVI_AD(2012)487915 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно създаването на Европейски доброволен корпус за хуманитарна помощ  
- P7_DCL(2011)0025 - Приета  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Hélène FLAUTRE , Marian HARKIN , Vittorio PRODI  
Дата на внасяне : 09-05-2011
Срок : 29-09-2011
Дата на приемане : 29-09-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0432
Брой подписали : 381 - 29-09-2011
Писмена декларация относно глаукомата  
- P7_DCL(2010)0001 - Отпаднала  
Frieda BREPOELS , Françoise GROSSETÊTE , Vittorio PRODI , Антония ПЪРВАНОВА , Miroslav OUZKÝ  
Дата на внасяне : 18-01-2010
Срок : 06-05-2010
Брой подписали : 168 - 07-05-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси