Wiesław Stefan KUC : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 30-11-2004 : Независими членове
 • 01-12-2004 / 12-12-2006 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Samoobrona RP (Полша)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджети
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

Заместник 

 • 21-07-2004 / 30-11-2004 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 14-10-2004 / 30-11-2004 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 25-01-2005 / 12-12-2006 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Китайската народна република

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 по отношение на превеждането на помощта за тютюна на фонд „Тютюн“ на Общността за годините 2008 г. и 2009 г. и на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на финансирането на фонд „Тютюн” на Общността  
- BUDG_AD(2008)404497 -  
-
BUDG 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за терористите, които действат от територията на Пакистан  
- P6_DCL(2008)0102 - Отпаднала  
Mieczysław Edmund JANOWSKI , Wiesław Stefan KUC  
Дата на внасяне : 03-12-2008
Срок : 26-03-2009
Брой подписали : 17 - 27-03-2009

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.