• Lidia Joanna   GERINGER de OEDENBERG  

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG : Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ Към стратегия за електронна търговия  
- IMCO_AD(2017)606248 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали  
- PETI_AD(2017)595392 -  
-
PETI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество  
- PETI_AD(2017)595393 -  
-
PETI 
СТАНОВИЩЕ относно „Към Акт за цифровия единен пазар“  
- JURI_AD(2015)557273 -  
-
JURI