Matteo SALVINI : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Независими членове
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Група „Европа на нациите и свободите“ - Член
 • 16-06-2015 / 22-03-2018 : Група „Европа на нациите и свободите“ - Заместник-председател

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Lega Nord (Италия)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по международна търговия
 • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Комисия по международна търговия

Заместник 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Комисия по развитие
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 27-07-2015 / 02-10-2017 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 01-10-2015 / 22-03-2018 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно Drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Отпаднала  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 16 - 13-03-2017
Писмена декларация относно подпомагането на европейския сектор на зърнените култури  
- P8_DCL(2016)0132 - Отпаднала  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 21 - 13-03-2017
Писмена декларация относно Cydalima perspectalis (чемширен молец)  
- P8_DCL(2016)0131 - Отпаднала  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 16 - 13-03-2017

Декларации 

Декларация за финансови интереси