Miguel PORTAS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 22-01-2012 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член на бюрото
 • 23-01-2012 / 24-04-2012 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 24-04-2012 : Bloco de Esquerda (Португалия)

Заместник-председател 

 • 15-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 16-09-2009 / 24-04-2012 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 16-09-2009 / 24-04-2012 : Делегация за връзки с Ирак
 • 08-10-2009 / 14-10-2009 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 24-04-2012 : Комисия по бюджети

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 16-09-2009 / 24-04-2012 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
 • 16-09-2009 / 24-04-2012 : Делегация за връзки с Иран
 • 19-01-2012 / 24-04-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“, програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта  
- BUDG_AD(2012)491064 -  
-
BUDG 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно прилагането на принципа за субсидиарност и многообразие при определянето на конкретните задачи, които държавите-членки възлагат на социалните жилища  
- P7_DCL(2010)0085 - Отпаднала  
Françoise CASTEX , Jean-Luc BENNAHMIAS , Frank ENGEL , Miguel PORTAS , Heide RÜHLE  
Дата на внасяне : 10-11-2010
Срок : 17-02-2011
Брой подписали : 164 - 17-02-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси