Raül ROMEVA i RUEDA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 31-01-2012 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Заместник-председател
 • 01-02-2012 / 20-03-2013 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Заместник-председател
 • 21-03-2013 / 30-06-2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Заместник-председател

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Iniciativa per Catalunya Verds (Испания)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по рибно стопанство
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-09-2009 / 17-04-2013 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите  
- LIBE_AD(2013)510768 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно проекта за решение на Съвета относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко относно взаимни мерки за либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и продукти на рибарството, относно замяната на Протоколи № 1, № 2 и № 3 и техните приложения и относно измененията в Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна  
- PECH_AD(2011)469875 -  
-
PECH 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно борбата срещу безработицата сред младежите: възможни решения  
- FEMM_AD(2013)508138 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и гражданство“ за периода 2014—2020 година  
- FEMM_AD(2012)491197 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството  
- FEMM_AD(2012)483748 -  
-
FEMM 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно незабавното прекратяване на изтезанията и малтретирането на хрътки в Европа  
- P7_DCL(2013)0006 - Отпаднала  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Дата на внасяне : 15-04-2013
Срок : 15-07-2013
Брой подписали : 221 - 15-07-2013
Писмена декларация относно Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жени и домашното насилие  
- P7_DCL(2012)0037 - Отпаднала  
Britta THOMSEN , Mikael GUSTAFSSON , Barbara MATERA , Антония ПЪРВАНОВА , Raül ROMEVA i RUEDA  
Дата на внасяне : 19-11-2012
Срок : 19-02-2013
Брой подписали : 287 - 07-02-2013
Писмена декларация относно признаването на множествената чувствителност към химически вещества и електромагнитната свръхчувствителност в Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето (ICD)  
- P7_DCL(2012)0014 - Отпаднала  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Дата на внасяне : 12-03-2012
Срок : 14-06-2012
Брой подписали : 188 - 14-06-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси