Ignasi GUARDANS CAMBÓ : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 22-04-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 22-04-2009 : Convergència Democràtica Catalunya (Испания)

Заместник-председател 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 01-02-2007 / 22-04-2009 : Комисия по международна търговия

членове 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Комисия по конституционни въпроси
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Комисия по международна търговия
 • 14-03-2007 / 22-04-2009 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа

Заместник 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 31-01-2007 / 22-04-2009 : Комисия по култура и образование
 • 31-01-2007 / 22-04-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-03-2007 / 22-04-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги  
- CULT_AD(2008)404775 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно ролята на Европейския съюз в Ирак  
- INTA_AD(2008)398388 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно Европейска програма за култура в глобализиращия се свят  
- INTA_AD(2007)396732 -  
-
INTA 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the refusal by the American authorities to grant visas to the families of detainees EN  
- P6_DCL(2006)0089 - Отпаднала  
Ignasi GUARDANS CAMBÓ , Panayiotis DEMETRIOU , Ana GOMES , Gérard ONESTA , Sylvia-Yvonne KAUFMANN  
Дата на внасяне : 11-12-2006
Срок : 29-03-2007
Брой подписали : 187 - 29-03-2007
Писмена декларация on the future of the European textile industry EN  
- P6_DCL(2004)0047 - Отпаднала  
Johan VAN HECKE , Robert STURDY , Zuzana ROITHOVÁ , Erika MANN , Ignasi GUARDANS CAMBÓ  
Дата на внасяне : 11-11-2004
Срок : 11-02-2005
Брой подписали : 79 - 11-02-2005

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.