Sepp KUSSTATSCHER : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Federazione dei Verdi (Италия)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по транспорт и туризъм

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно усилията на държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.  
- EMPL_AD(2008)405891 -  
-
EMPL 
OPINION Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council on transnational mobility within the Community for education and training purposes: European Quality Charter for Mobility EN  
- EMPL_AD(2006)367961 -  
-
EMPL 
OPINION on environmental aspects of sustainable development EN  
- EMPL_AD(2005)357871 -  
-
EMPL 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за правата на хората с увреждания при бедствия  
- P6_DCL(2009)0010 - Отпаднала  
Donata GOTTARDI , Sepp KUSSTATSCHER , Iles BRAGHETTO , Elizabeth LYNNE , Kathy SINNOTT  
Дата на внасяне : 02-02-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 168 - 08-05-2009
Писмена декларация относно палежа на словенски детски ясли в Триест като нападение срещу словенското малцинство в Италия  
- P6_DCL(2007)0023 - Отпаднала  
Mojca DRČAR MURKO , Jelko KACIN , Sepp KUSSTATSCHER , Karin RESETARITS , Csaba Sándor TABAJDI  
Дата на внасяне : 01-03-2007
Срок : 01-06-2007
Брой подписали : 39 - 01-06-2007
Писмена декларация on respect for human rights in relation to the 2008 Olympic Games in Beijing EN  
- P6_DCL(2006)0075 - Отпаднала  
Sepp KUSSTATSCHER , Eva LICHTENBERGER , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Lissy GRÖNER , Thomas MANN  
Дата на внасяне : 23-10-2006
Срок : 01-02-2007
Брой подписали : 85 - 01-02-2007

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.