Alessandro BATTILOCCHIO : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 23-10-2007 : Независими членове
 • 24-10-2007 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 18-02-2008 : Partito Socialista Nuovo PSI (Италия)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Италия)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по развитие
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по петициите
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по развитие
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по петициите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по развитие
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по петиции

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31-01-2007 / 23-10-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан, и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Афганистан
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за приемане на програма за действие за повишаване на качеството на висшето образование и насърчаване на междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети страни („Еразмус Мундус“) (2009-2013)  
- DEVE_AD(2008)404597 -  
-
DEVE 
OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide (European Instrument for Democracy and Human Rights) EN  
- DEVE_AD(2006)376442 -  
-
DEVE 
OPINION Proposal for a Council Regulation establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders EN  
- DEVE_AD(2005)350272 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.