Luca ROMAGNOLI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 14-01-2007 : Независими членове
 • 15-01-2007 / 13-11-2007 : Група Идентичност, Традиция, Суверенитет - Член на бюрото
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Независими членове

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Movimento Sociale Fiamma tricolore (Италия)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Меркосур
 • 11-10-2006 / 14-02-2007 : Временна комисия по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по рибно стопанство
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Меркосур
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Временна комисия по измененията на климата
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 27-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 19-01-2006 / 14-01-2007 : Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания "Equitable Life"
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб (включително Либия)

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година  
- TRAN_AD(2009)416324 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно електронното правосъдие (e-Justice)  
- LIBE_AD(2008)414048 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2006 година  
- TRAN_AD(2008)398628 -  
-
TRAN 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the censure and threats against His Holiness Pope Benedict XVI and explicit attempts, not excluding the use of violence, to violate freedom of thought and expression in the European Union EN  
- P6_DCL(2006)0071 - Отпаднала  
Luca ROMAGNOLI  
Дата на внасяне : 11-10-2006
Срок : 18-01-2007
Брой подписали : 29 - 19-01-2007
Писмена декларация on equal access to public service broadcasting and on pluralism of political information in Italy EN  
- P6_DCL(2005)0081 - Отпаднала  
Luca ROMAGNOLI , Carlo FATUZZO , Marco PANNELLA  
Дата на внасяне : 12-12-2005
Срок : 12-03-2006
Брой подписали : 29 - 12-03-2006
Писмена декларация on lack of democracy and equal treatment of political parties in Bulgaria EN  
- P6_DCL(2005)0067 - Отпаднала  
Bruno GOLLNISCH , Andreas MÖLZER , Luca ROMAGNOLI  
Дата на внасяне : 30-11-2005
Срок : 01-03-2006
Брой подписали : 9 - 01-03-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.