Frieda BREPOELS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-01-2013 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-01-2013 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Белгия)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Делегация за връзки с Япония
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Комисия по външни работи

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-09-2009 / 30-01-2013 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2012 / 30-01-2013 : Подкомисия по правата на човека

all-activities 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар  
- ENVI_AD(2012)494475 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници: последващи мерки във връзка с доклада на временната комисия на ЕП по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата с рака на дебелото черво и ректума в Европейския съюз  
- P7_DCL(2010)0068 - Приета  
Pavel POC , Frieda BREPOELS , Cristian-Silviu BUŞOI , Jo LEINEN , Alojz PETERLE  
Дата на внасяне : 20-09-2010
Срок : 20-12-2010
Дата на приемане : 25-11-2010
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2010)0451
Брой подписали : 411 - 25-11-2010
Писмена декларация относно регламент за ограничаване на произвежданото с промишлени методи съдържание на трансмастни киселини в хранителните продукти  
- P7_DCL(2010)0030 - Отпаднала  
Alyn SMITH , Åsa WESTLUND , Frieda BREPOELS , Jim HIGGINS , Marit PAULSEN  
Дата на внасяне : 19-04-2010
Срок : 09-09-2010
Брой подписали : 228 - 09-09-2010
Писмена декларация относно глаукомата  
- P7_DCL(2010)0001 - Отпаднала  
Frieda BREPOELS , Françoise GROSSETÊTE , Vittorio PRODI , Антония ПЪРВАНОВА , Miroslav OUZKÝ  
Дата на внасяне : 18-01-2010
Срок : 06-05-2010
Брой подписали : 168 - 07-05-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси