Godfrey BLOOM : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 08-01-2014 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Член
  • 09-01-2014 / 30-06-2014 : Независими членове

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : United Kingdom Independence Party (Обединено кралство)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 08-02-2010 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 19-01-2012 / 08-01-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно Доклад за 2011 г. относно последователността на европейските политики за развитие  
- FEMM_AD(2012)491350 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие  
- FEMM_AD(2012)489607 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски инструмент за съседство  
- FEMM_AD(2012)487718 -  
-
FEMM 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси