Ioannis GKLAVAKIS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Гърция)

Заместник-председател 

 • 22-09-2004 / 14-03-2007 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по рибно стопанство
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по рибно стопанство
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа

Заместник 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ по "Спиране на загубата на биоразнообразие до 2010 г. и след това"  
- PECH_AD(2007)378750 -  
-
PECH 
OPINION Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a Framework for Community Action in the field of Marine Environmental Policy (Marine Strategy Directive) EN  
- PECH_AD(2006)368015 -  
-
PECH 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on genetically modified food, seeds and fodder EN  
- P6_DCL(2006)0014 - Отпаднала  
Janusz WOJCIECHOWSKI , Caroline LUCAS , Ioannis GKLAVAKIS , Thijs BERMAN  
Дата на внасяне : 13-03-2006
Срок : 15-06-2006
Брой подписали : 204 - 15-06-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.