Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Nea Dimokratia (Гърция)

Заместник-председател 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по петициите
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по петициите

членове 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Комисия по петициите
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 • 19-01-2006 / 31-01-2006 : Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания "Equitable Life"
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по петиции

Заместник 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 01-02-2006 / 19-06-2007 : Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания "Equitable Life"
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правни въпроси
 • 31-01-2007 / 18-02-2008 : Комисия по правни въпроси
 • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Комисия по транспорт и туризъм

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно обновената социална програма  
- FEMM_AD(2009)418261 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно проблемите и перспективите на европейското гражданство  
- FEMM_AD(2009)416326 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно обучението през целия живот с оглед на насърчаването на знанията, творчеството и иновациите - изпълнение на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“  
- FEMM_AD(2008)412294 -  
-
FEMM 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно допускането на полагащите грижи лица до социално-осигурителните системи  
- P6_DCL(2009)0050 - Отпаднала  
Kathy SINNOTT , Anna ZÁBORSKÁ , Marian HARKIN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU  
Дата на внасяне : 21-04-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 44 - 08-05-2009
Писмена декларация за отделянето на повече внимание на предоставянето на права на младежта в политиките на ЕС  
- P6_DCL(2008)0033 - Приета  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Marie-Hélène DESCAMPS , Ramona Nicole MĂNESCU , Christa PRETS , Bart STAES  
Дата на внасяне : 21-04-2008
Срок : 24-07-2008
Дата на приемане : 02-09-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0390
Брой подписали : 433 - 10-07-2008
Писмена декларация за дискриминацията и институционализацията на децата с увреждания в Европейския съюз  
- P6_DCL(2008)0024 - Отпаднала  
Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT  
Дата на внасяне : 09-04-2008
Срок : 15-07-2008
Брой подписали : 213 - 10-07-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.