Georgios PAPASTAMKOS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 02-02-2012 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Nea Demokratia (Гърция)

Заместник-председател 

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Европейски парламент

Заместник-председател 

 • 30-09-2009 / 01-02-2012 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Бюро на Европейския парламент
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по международна търговия
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Решение за започване на междуинституционални преговори относно директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0280(COD) - Решение за започване на междуинституционални преговори относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0281(COD) - Решение за започване на междуинституционални преговори относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0282(COD) - Решение за започване на междуинституционални преговори относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0288(COD) (разискване)  
- P7_CRE-REV(2013)03-12(14)  

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика  
- BUDG_AD(2012)491202 -  
-
BUDG 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно становището относно доклада за оценка във връзка с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Службата  
- BUDG_AD(2013)519565 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004  
- BUDG_AD(2013)519544 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) №912/2010 за създаване на Европейската агенция за ГНСС  
- BUDG_AD(2013)516794 -  
-
BUDG 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата с корупцията в европейския спорт  
- P7_DCL(2011)0007 - Приета  
Georgios PAPASTAMKOS , Jean-Luc BENNAHMIAS , Gay MITCHELL , Gianluca SUSTA , Tadeusz ZWIEFKA  
Дата на внасяне : 14-02-2011
Срок : 09-06-2011
Дата на приемане : 09-06-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0273
Брой подписали : 399 - 09-06-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси