Katerina BATZELI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Panellinio Socialistiko Kinima (Гърция)

Председател 

 • 12-11-2007 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 31-01-2007 / 09-10-2007 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 31-01-2007 / 09-10-2007 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Временна комисия по измененията на климата
 • 10-10-2007 / 11-11-2007 : Комисия по култура и образование
 • 12-11-2007 / 13-07-2009 : Съвет на председателите на комисии

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 10-10-2007 / 13-07-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Report on the implementation of the European Charter for Small Enterprises EN  
- ECON_AD(2005)362856 -  
-
ECON 
OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2006: Section III – Commission EN  
- AGRI_AD(2005)360361 -  
-
AGRI 
OPINION 2006 budget: Section III - Commission EN  
- FEMM_AD(2005)360253 -  
-
FEMM 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за подпомагане на специалните олимпийски игри в Европейския съюз  
- P6_DCL(2009)0001 - Приета  
Katerina BATZELI , Michael CRAMER , Silvana KOCH-MEHRIN , Janusz LEWANDOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Дата на внасяне : 12-01-2009
Срок : 24-04-2009
Дата на приемане : 05-05-2009
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2009)0347
Брой подписали : 436 - 24-04-2009
Писмена декларация за необходимостта от координирани действия на равнище ЕС за борбата срещу незаконния трафик на културни ценности и за връщането на такива ценности на държавите-членки, от които са били незаконно изнесени  
- P6_DCL(2008)0107 - Отпаднала  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Дата на внасяне : 15-12-2008
Срок : 02-04-2009
Брой подписали : 134 - 02-04-2009
Писмена декларация за определяне на Европейски ден на спорта  
- P6_DCL(2008)0100 - Отпаднала  
Maria BADIA i CUTCHET , Katerina BATZELI , Manolis MAVROMMATIS , Hannu TAKKULA , Mikel IRUJO AMEZAGA  
Дата на внасяне : 17-11-2008
Срок : 12-03-2009
Брой подписали : 203 - 12-03-2009

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.