Péter OLAJOS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Magyar Demokrata Fórum (Унгария)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан, и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 28-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 31-01-2007 / 12-02-2007 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 13-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджети
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Временна комисия по измененията на климата

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикалите за 2007 финансова година  
- ENVI_AD(2009)416689 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2007 година  
- ENVI_AD(2009)416687 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2007 г.  
- ENVI_AD(2009)416686 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за борба срещу търговията с дървен материал от незаконна сеч на пазара на ЕС  
- P6_DCL(2008)0023 - Отпаднала  
Magor Imre CSIBI , Fiona HALL , Dan JØRGENSEN , Péter OLAJOS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Дата на внасяне : 09-04-2008
Срок : 15-07-2008
Брой подписали : 206 - 10-07-2008
Писмена декларация относно действията на някои екстремистки паравоенни формирования в Европейския съюз  
- P6_DCL(2007)0093 - Отпаднала  
Csaba Sándor TABAJDI , István SZENT-IVÁNYI , Péter OLAJOS , Mikel IRUJO AMEZAGA , Кристиан ВИГЕНИН  
Дата на внасяне : 25-10-2007
Срок : 08-02-2008
Брой подписали : 95 - 31-01-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.