• Louis   ALIOT  

Louis ALIOT : Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно борбата срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари  
- DEVE_AD(2016)575224 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно сектора на плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 г.  
- CONT_AD(2015)544264 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно перспективите за млекопреработвателната промишленост на ЕС – Преглед на прилагането на законодателния пакет за млякото и млечните продукти  
- CONT_AD(2015)541466 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламенти на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза  
- CONT_AD(2015)539750 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2013 г.  
- CONT_AD(2014)539825 -  
-
CONT