Joel HASSE FERREIRA : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 12-03-2005 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 12-03-2005 / 13-07-2009 : Partido Socialista (Португалия)

членове 

 • 11-04-2005 / 14-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 14-04-2005 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник 

 • 13-04-2005 / 14-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 13-04-2005 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 13-04-2005 / 13-07-2009 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 20-06-2005 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Анкетна комисия по кризата в осигурителната компания "Equitable Life"
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за обявяване на 2011 г. за Европейска година на доброволчеството  
- P6_DCL(2008)0030 - Приета  
Marian HARKIN , Gisela KALLENBACH , Emmanouil ANGELAKAS , Mieczysław Edmund JANOWSKI , Joel HASSE FERREIRA  
Дата на внасяне : 09-04-2008
Срок : 15-07-2008
Дата на приемане : 02-09-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0389
Брой подписали : 454 - 10-07-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.