Ioan Mircea PAŞCU : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Румъния)

Заместник-председател 

 • 12-11-2014 / 17-01-2017 : Европейски парламент
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Европейски парламент

Заместник-председател 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи

членове 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по външни работи
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Япония
 • 22-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова
 • 12-11-2014 / 16-01-2017 : Бюро на Европейския парламент
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Бюро на Европейския парламент
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Заместник 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 14-07-2014 / 21-11-2018 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС  
- AFET_AD(2018)612300 -  
-
AFET 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно възпоменанието на жертвите на Холокоста и подкрепата за създаване на мемориален център за Холокоста в Бабин Яр  
- P8_DCL(2016)0136 - Отпаднала  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 135 - 13-03-2017

Декларации 

Декларация за финансови интереси